Budowa domu nowe procedury

Dnia 5 sierpnia bierzącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on ułatwienia w budowie m.in. domów, uproszczenie procedur administracyjnych i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie.
dom drewniany szkieletowy
Ten sposób będzie tyczyć się budynków, których sfera oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W tym przypadku wystarczy zgłoszenie budowy z projektem budowlanym wspólnie z dokumentami wymaganymi w trybie pozwolenia na budowę owego budynku. W ciągu 30 dni starosta będzie musiał podjąć decyzję.Nowy model znosi obowiązek, jakim jest załączenie do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu, i również o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektromagnetycznych, telekomunikacyjnych, w dodatku oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości przyłączenia do drogi (wyjątek stanowią drogi krajowe oraz wojewódzkie, gdzie uzgodnienia będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia prac budowlanych.Obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych ma zostać zlikwidowany. Inwestor będzie miał co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, iżby podać do wiadomości dozór budowlany.Dodatkowo w nowelizacji znajdą się rozszerzenia o indeks obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wśród nich znalazły się między innymi warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty magazynowe (chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe) i place składowe, postojowe, parkingi tudzież stawy rybne. W tej chwili bowiem inicjacja użytkowania wymienionych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Obecnie roboty budowlane inwestor może nawiązać na podstawie decyzji ostatecznej.Nowe rozwiązanie oznacza opuszczenie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się od czasu decyzji, inaczej inwestor zyska co aż 2 tygodnie.Według projektu nowelizacja ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.Wygląda na to, że zbudujesz szybciej swój dom jednorodzinny !

www.domyidachy.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>